Prof. dr Zorana Opačić

Prof. dr Zorana Opačić (Kruševac, 1970) zaposlena je na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 1999. (kao asistent, docent od 2010, vanredni profesor od 2014. i redovni profesor od 2019). Završila je srpsku književnost i jezik na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je magistrirala i doktorirala. Angažovana je za predmete Književnost za decu i mlade, Pojam i određenje autorske bajke (izborni predmet) na osnovnim studijama i Savremeni pristupi književnosti za decu i mlade na master studijama. Od 2012. do 2015. bila je prodekan za nastavu Učiteljskog fakulteta u Beogradu. Bila je gostujući profesor Filološkog fakulteta Pedagoškog univerziteta u Krakovu (2016) i na studijskom boravku na Pedagoškom fakultetu u Ljubljani, Slovenija (2003) i Silesia University u Katovicama, Poljska (2015).

Bavi se istraživanjem književnosti za decu i savremene srpske književnosti. Autor je monografija Alhemičar pripovedanja Stanislav Krakov (2007), Poetika bajke Grozdane Olujić (2011), Naivna svest i fikcija (2011), Antologije književnosti za decu 1–2 (2018) u ediciji Deset vekova srpske književnosti Matice srpske i (Pre)oblikovanje detinjstva (2019). Priredila je više knjiga, antologija i naučnih monografija: Antologiju srpske poezije za decu predzmajevskog perioda (sajt Antologija srpske književnosti, Majkrosoft i Učiteljski fakultet, 2008), Sabrane bajke (2011) i Glasam za ljubav G. Olujić (sa A. Jovanovićem) (2012); prevod Tumačenja književnosti za decu Pitera Hanta (2013), roman Preživeti do sutra G. Olujić (Plavo kolo Srpske književne zadruge, 2017), pripovednu prozu G. Olujić Bili su deca kao i ti (2017), roman Ne budi zaspale pse G. Olujić (edicije Sabrani romani Grozdane Olujić 1–6 Srpske književne zadruge, 2018), roman Stanislava Krakova Krila (edicija Prvi svetski rat u srpskoj književnosti, Službeni glasnik, 2018); sačinila Oglede srpskih naučnika (edicija Prozna dela srpskih naučnika, Službeni glasnik, 2019) i priredila Afričku ljubičicu i druge priče G. Olujić (SKZ, 2019).

Kourednica je naučnog zbornika Poezija Moša Odalovića (2018) Zadužbine Desanka Maksimović, kourednica tematskog zbornika Pesnički zavičaj Desanke Maksimović (sa dr Svetlanom Šeatović) Institut za književnost i umetnost (2019); predsednica Programskog odbora edicije Sabrani romani Grozdane Olujić 1–6, u izdanju Srpske književne zadruge i Partenona (2018); urednica Okruglog stola o romanu Grozdane Olujić Preživeti do sutra u Srpskoj književnoj zadruzi (2018) i kourednica (sa prof. dr Ilijanom Čuturom) tematskog broja časopisa Uzdanica (2019); kopredsednica Programskog odbora (sa prof. dr Goranom Zeljićem) međunarodnog naučnog skupa Programske (re)forme u obrazovanju i vaspitanju – izazovi i perspektive Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (2019).

Učestvovala je na više naučnih skupova: na 19. kongresu Internacionalnog društva za proučavanje književnosti za decu (IRSCL); na slavističkim kongresima Filološkog fakulteta u Petrogradu, Univerziteta u Opolu, Univerziteta u Krakovu; Instituta za književnost i umetnost u Beogradu; Filološkog fakulteta u Beogradu, Saveza slavističkih društava Srbije u Beogradu, Komisije za nastavu slovenskih jezika i književnosti Međunarodnog komiteta slavista na Filološkom fakultetu, Savetovanja SANU – Ogranka u Novom Sadu, Savetovanja Zmajevih dečjih igara u Novom Sadu itd. Objavila je više članaka i studija o savremenoj srpskoj književnosti, književnosti za decu i nastavi srpskog jezika u Zborniku Matice srpske za književnost i jezik, Letopisu Matice srpske, Detinjstvu, Inovacijama u nastavi, Studia Slavica, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, u zbornicima Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, Filološkog fakulteta u Petrogradu  i dr.

Član je Komisije za nastavu jezika i književnosti Međunarodnog komiteta slavista (od 2017) i Leksikografskog odbora Matice srpske.

Član je redakcija naučnih časopisa Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia (Krakov, Poljska), Inovacije u nastavi (Beograd) i Detinjstvo (Novi Sad).

Bila je istraživač je naučnoistraživačkog projekta Učiteljskog fakulteta u Beogradu a od 2017. istraživač je na naučnom projektu Instituta za književnost i umetnost Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. veka: nacionalni i evropski kontekst koji finansira MPNTR.

Autor je više udžbenika i priručnika za nastavu srpskog jezika: čitanke Priča bez kraja za 4. razred OŠ, lektire za 3. razred OŠ Zvezde školske scene (kratki dramski tekstovi) i za 4. razred OŠ Drama za decu (Gvido Tartalja, Dobrica Erić, Aleksandar Popović) i Vilina kutijica (bajke Grozdane Olujić).

Bila je član radne grupe Zavoda za vrednovanje kvaliteta nastave za  nacionalno testiranje učenika 4. razreda OŠ iz srpskog jezika (2005), član komisije ZUOV-a u izradi nastavnog plana za srpski jezik u 6. i 7. razredu OŠ (2007. i 2008), za akreditaciju seminara (2016), član komisije za  sastavljanje nastavnog plana i programa srpskog jezika za prvi i peti razred osnovne škole (2017) i nastavnog plana i programa srpskog jezika za šesti, sedmi i osmi razred osnovne škole (2018, 2019).

Držala je plenarno predavanje na Zimskom seminaru za nastavnike srpskog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu (2018) i više seminara u Beogradu, Novom Pazaru, Jagodini, Čačku, Sremskoj Kamenici i Mačkatu.

Pod njenim mentorstvom studentkinje Učiteljskog fakulteta osvojile su Brankovu nagradu Matice srpske i nagradu za najbolji naučnoistraživački rad Univerziteta u Beogradu iz oblasti humanističkih nauka.

Organizovala je saradnju sa Pedagoškim univerzitetom u Krakovu (Poljska) i koordinisala razmenu studenata preko Erazmus Plus projekta u zimskom semestru 2016–2017.

Predstavnik je Srbije u regionalnom žiriju nagrade iz književnosti za decu Mali princ, nagrade Gordana Brajović iz Aleksinca, Večernjih novosti Meša Selimović i Zmajevih dečjih igara Plavi čuperak, a bila je i član žirija književne nagrade za decu Neven i Mali cvet grada Niša.

Za Antologiju književnosti za decu 1–2 dobila je Nagradu Sima Cucić za najbolju knjigu iz nauke o književnosti za decu 2018. a za Antologiju  i knjigu (Pre)oblikovanje detinjstva Nagradu Zmajevih dečjih igara za izuzetan doprinos popularisanju književnosti za decu (2019).

Živi u Beogradu.

zorana.opacic@gmail.com

Scroll to Top