KNJIGE

ЗМАЈЕВО ПЕСНИШТВО ЗА ДЕЦУ И УСМЕНОКЊИЖЕВНА ТРАДИЦИЈА

Тамара Грујић
(Рефлекси усмене књижевности у поезији за децу Јована Јовановића Змаја – заступљеност и функција) Година издања: 2010. Формат: 22,5 x 20 Страна: 192 Броширано, ћирилица Књига Тамаре Гриујић у потпуности доказује претпоставку на којој је заснована: да су управо рефлекси усмене књижевности, па и невербалних модела на којима је она настајала, пре свега обредне и обичајне праксе, битно утицали на жанровску структуру, стилско - изражајна средства, садржину и значења укупног Змајевог певања за децу, као и његове естестске домете. У целини књиге, остварена су два, чврсто повезана аспекта истраживања: прецизно су осветљене разуђене везе Змајевог песништва за децу са усменом књижевношћу и традиционалном културом и размотрена је функцију ових рефлекса у обликовању модерног и индивидуалног песничког израза, у коме се стапају „традиција и модерност, вредности и усменог наслеђа са тековинама модерне, урбане културе“.

Цена: 750,оо дин.

НАИВНА СВЕСТ И ФИКЦИЈА

Зорана Оpачић
Година издања: 2011. Формат: 22,5 x 20 Страна: 180 Броширано, ћирилица Радови у овој књизи проистекли су из двоструке намере: из покушаја да се уоче и протумаче особености дела савремених писаца, као да се на познате појаве у књижевности за децу и младе примени други угао посматрања.У књизи постоје три основне целине: текстови о српској књижевности за децу и младе, истраживања о делима која се користе у настави српског језика и књижевности и огледе и студије о везама српске књижевности за децу и младе са европском књижевношћу, традициналном и савременом.

Цена: 750,оо дин.

ГОСПОЂИ АЛИСИНОЈ ДЕСНОЈ НОЗИ

Љиљана Пешикан Љуштановић
Година издања: 2012. Формат: 22,5 x 20 Страна: 151 Броширано, ћирилица Битна одлика текстова сабраних у овој књизи, јесте висока теоријска елаборација, коју Љиљана Пешикан Љуштановић везује за саме врхове књижевности за децу. Тако, на пример, однос усмене књижевности и бајке испитује на делу Гроздане Олујић. Идући од бајке према савременом фантастичном роману за децу, у њен видокруг улазе и приче Моме Капора везане за детињство. Предмет ауторкине инерпретације су и неки од најнеобичнијих романа српске књижевности за децу. Биоскоп у кутији шибица Владимира Стојшина, Владимир из чудне приче Гордане тимотијевић, Пети лептир Уроша Петровића. Ако се томе дода ауторкина заокупљеност делом Нила Гејмена, добија се слика једног прегнућа које се није ограничило само на теоријско читање, већ запоседа и простор теријски продубљене, али актуелне и живе књижевне критике.

Цена: 850,оо дин.

ЗМАЈЕВО ПЕСНИШТВО ЗА ДЕЦУ

Василије Радикић
Година издања: 2003. Формат: 22,5 x 20 Страна: 416 Броширано, ћирилица Заснивајући свој рад на тези да помирење игре и збиље, односно у педагошкој равни – поуке и забаве, представља основно Змајево поетичко начело у стврању за децу, Радикић је исцрпно истражио како се ово начело рефлектује на битне аспекте Змајевог песништва за децу и младе – језик, мотивску основу, стваралачки поступак, версификацију и значењски план.

Цена: 1.000,00 дин.

НОВИ ЖИВОТ СТАРЕ ПРИЧЕ

Снежана Шаранчић Чутура
(Усмена књижевност у прози за децу на крају XX века) Година издања: 2006. Формат: 22,5 x 20 Страна: 178 Броширано, ћирилица Ауторка полази од становишта да је усмена књижевност присутна у српској књижевности за децу од настанка до данас, те да је успостављање слојевитих и разноврсних веза са усменом књижевном традицијом и културом на којој је она почивала било продуктивно и естетски и васпитно, пошто је реч о делима који упознају младе читаоце са националном прошлошћу и културом, развијајући особени тип духовности.

Цена: 550,оо дин.

ПРИНЦЕЗА ЛУТА ЗАМКОМ

Јован Љуштановић
(Теоријска мисао о књижевности за децу из окриља Змајевих дечјих игара) Година издања: 2009. Формат: 22,5 x 20 Страна: 180 Броширано, ћирилица Теоријска мисао о књижевности за децу из окриља Змајевих дечјих игара. О историји терије књижевности за децу на Змасјевим дечјим играма могла би се исписати цела студија. Овај кроки најављује бар неке просторије уклетог замка, оне кроз које Теорија лута између антропологије детињства и теорије књижевности у ужем смислу, између чисте естетике и примењене уметности, између химера и оне „велике“ и природних „умањења“ књижевности за децу.

Цена: 650,оо дин.

БРАНКО ЋОПИЋ – ДИЈАЛОГ С ТРАДИЦИЈОМ

Снежана Шарачић Чутура
(Усмена књижевност у делима за децу и омладину Бранка Ћопића) Година издања: 2013. Формат: 22,5 x 20 Страна: 210 Броширано, ћирилица По обухвату теоријске грађе, коришћеној литератури, те по оствареном аналитичким дометима и по степену реализације постављених циљева – књига Снежане Шаранчић Чутура представља несумњив допринос изучавању Ћопићевог дела, али истраживања импулса усмене књижевности за децу XX века. Ауторка успешно пореди две поетике: усмену, високоуопштену, формулативну и писану, индивидуалну, прилагођену стваралачкој личности писца и захтевима времена, и показује како се у њуховом укрштају остварује значајни, нови и оригинални естетски прираштај, вредности која би се „ могла препознати као плодотворни дијалог с другим текстовима, као интертекстуалност и полифоничност“, као „квалитет модерног, као ванввременског савременског“.

Цена: 950,оо дин.

НЕПРЕКИДНО ДЕТИЊСТВО

Валентина Хамовић
Година издања: 2015. Формат: 22,5 x 20 Страна: 156 Броширано, ћирилица Књига Валентине Хамовић суверено изводи књижевност за децу из гета примењене уметности, подређене васпитању, у обзор „ одрасле поезије“. Ауторка указује на бројне, суштински важне везе песнишзва, романе и драме за децу са модерном књижевношћу, „ за одрасле“, посебно са авангардом, показујући како се и у средишту наивне и у средшту одрасле песме налази архетип детета и непрекидно детињство, као инспирација и сан о целовитости света и човека.

Цена1.000,оо дин.

ОД КИШЈАНОША ДО ЗМАЈА

Милан Шевић
Година издања 2014 Формат 22,5 x 20 Страна196. Броширано, ћирилица „ Један од најинтимнијих“ пријатеља Змајевих, Милан Шевић, о песнику Ђулића писао је лако, занимљиво и сугестивно, са осећајем за детаљ, интригу, и са јасном намером да читаоцима што више приближи младог Змаја – Кишјаноша – његову породицу, прилике у којима је растао и стасавао будући писац. У породичне прилике Змаја Јовановића, Шевић је био добро упућен. Захваљујући писмима, рукописној оставштини Змајевој, разговорима са његовим савременицима и, рођацима, Шевић је био одличан познавалац Змајевог животописа. Имао је намеру да „ оживи“ Змаја и објављивањем занимљивих згода из његовог живота, тумачењем његовог односа са пријатељима, казивањем како је вршио своју лекарску дужност... Ови кратки текстови који се баве само једним фрагментом из Змајевог живота, објављени углавном, у Гласнику историјског друштва у Новом Саду, јесу дргоцени медаљони који се, као и монографија Млади Змај читају у једном даху.

Цена 1000,00 дин.

НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ У КЊИЗИ ЗА НАРОД

Медиса Колаковић
Година издања 2008 Формат 22,5 x 20 Страна153. Броширано ћирилица Књига Медисе Колаковић бави се недовољно испитаним аспектом српске књижевне и културне историје – читанкамаза српске школе насталим у широком временском периоду, од првих преведених читанки, насталих у првој половини 19. века до читанки које су коришћене почетком 20, века, до почетка Првог светскограта, Промене кроз које су пролазиле српске читанке, од првих, употрбљаваних у почетку развоја националног школског система, изразито моралистичких интонираних, преведених и адаптираних са страних језика, до читанки – антологија од којих је прва била „ Цветник „ Јована Суботића, које се до дан данас обликују, уз остало, „ и као својеврсна антологија текстова намењених настави матерњег језика и књижевности“

Цена: 750,00 дин

КЊИГА И ДЕТЕ ДАНАС

(Зборник радова о књижевности за децу)
Година издања 1990. Формар: 22'5 x 20 Страна: 132 Броширано, латиница

Цена: 300,00 дин.

БРАВО ШКОЛА УРА ЗА ИГРАЊЕ

Јован Адамов
(Композиције са нотама, на стихове писаца за децу) Година издања: 1991 Формат: 22,'5 x 20 Страна:: 112 Броширано, латиница

Цена: 500,00 дин.

AVERSI I VERSI

Pop D. Đurđev
Godina izdanja 2012. Format: 31,5 x 22 Strana: 142 Tvrd povez, pun kolor, latinica

Cena 2.000,oo din.

DA LI MI VERUJETE – ČI MI VERICE

Melanija Rimar
(Izbir iz sroske književnosti za decu) Izbor i prevod na rusinski Melanija Rimar Godina izdanja: 2013 Format: 22,5 x 20 Strana: 136 Broširano, rusinski i srpski (ćirilica)

Cena: 800,00 din.

ŠAL OD PAPIRA – LA BUFANDA DE PAPEL

Bojana Kovačević Petrović
(Antologija španske poezije za decu i mlade) Izbor i prevod sa španskog Bojana Kovačević Petrović Godina izdanja: 2016 Format: 22'5 x 20 Strana: 144 Tvrd povez, španski i srpski (ćirilica)

Cena; 1200,00 din.

S GLAVOM U OBLACIMA – Z GLOWA W CHUMURACH

Zoran Đerić
(Antologija poljske poezije za decu) Izbor i prevod sa poljskog Zoran Đerić Godina izdanja: 2015 Format 22'5 x 20 Strana: 150 Broširano, poljski i srpski (ćirilica)

Cena: 700,00 din.

DA LI SVINJE IMAJU KRILA - DO PIGS HAVE WINGS

Peđa Trajković
(Dvojezični izbor iz poezije za decu i mlade sa engleskog govornog područja) Izbor i prevod sa engleskog Peđa Trajković Godina izdanja: 2017. Format: 20 x 22, 5 cm Strana: 172 Broširano, engleski i srpski (ćirilica)

Cena: 1000,00

PORUKA IZ VOJVODINE - BUDSKAP FRA VOJVODINA

Eivor Bergum
(Omladinski roman) Prevod sa norveškog: Dinja Ćetković Godina izdanja: 2006. Format: 12 x 20cm Strana: 105 Broširano, srpski (ćirilica)

Cena: 400,00

ZRIKNI SVET KROZ ROZLE ĐOZLE

Goran Novakov (poezija za decu)
Godina izdanja: 2014. Format: 17 x 20 cm Strana: 80 Tvrd povez, srpski ( ćirilica)

Cena: 500,00

KAKO RASTU MAME

Đorđe Fišer (poezija za decu) Godina izdanja: 2016. Format: 17 x 20 cm Strana: 80 Tvrd povez, srpski ( ćirilica)

Cena: 500,00

SVAKOG PETKA, UTORKOM U SREDU

Peđa Trajković (poezija za decu) Godina izdanja: 2015. Format: 17 x 20 cm Strana: 74 Tvrd povez, srpski ( ćirilica)

Cena: 500,00

MAJSTORI PLAVIH VIOLINA

Milutin Ž. Pavlov (eseji o novosadskim književnicima) Godina izdanja: 2017. Format: 14 x 20 cm Strana: 303 Broširano, srpski ( ćirilica)

Cena: 500,00

MAJICE

Majice u različitim bojama, sa temom Zmajevih dečjih igara.

Cena NA UPIT

RAZGLEDNICA

Kupite razglednicu i obradujte voljenu osobu.

Cena 50,00