Časopis „Detinjstvo” - recenzenti

Prof. dr Isidora Bjelaković, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Doc. dr Nevena Varnica, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Dr Ankica Vučković, Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet u Somboru

Dr Tamara Grujić, Visoka škola za obrazovanje vaspitača u Kikindi

Dr Lidija Delić, Institut za književnost i umetnost, Beograd

Prof. dr Sunčica Denić Mihailović, Univerzitet u Nišu, Pedagoški fakultet u Vranju

Mr Stevan Divjaković, prof. strukovnih studija, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu

Prof. dr Zoran Đerić, Univerzitet Banja Luka, Akademija umjetnosti Banja Luka

Dr Milena Zorić, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu

Prof. dr Aleksandra Izgarjan, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Prof. dr Branka Jakšić Provči, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Prof. dr Violeta Jovanović, Univerzitet u Kragujevcu, Pedagoški fakultet u Jagodini

Doc. dr Kostadinović Danijela, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

Dr phil. Eva Kowollik, Seminar za slavistiku, Univerzitet „Martin-Luther“ Halle-Wittenberg

Dr Mario Liguori, lektor, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Doc. dr Srećko Milanović, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Prof. dr Miomir Milinković, Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užicu

Prof. mr Zdravko Mićanović, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti

Prof. dr Milivoje Mlađenović, Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet u Somboru

Prof. dr Zona Mrkalj, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Prof. dr Zorana Opačić, Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

Prof. dr Zoran Paunović, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet / Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Doc. dr Dragoljub Perić, Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet, Sombor

Prof. dr Ljiljana Pešikan Ljuštanović, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Prof. dr Ana Pešikan, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

Doc. dr Nataša Polovina, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Prof. Dr Vasilije Radikić, Fakultet za kulturu i medije, Megatrend univerzitet, Beograd

Prof. dr Olivera Radulović, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Prof. dr Gorana Raičević, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Prof. dr Sanja Roić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Prof. emerita dr Svenka Savić, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Doc. dr Strahinja Stepanov, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Mr Marina Tokin, Osnovna škola Prva vojvođanska brigada, Novi Sad

Prof. dr Svetlana Tomin, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Dr Tijana Tropin, Institut za književnost i umetnost, Beograd

Prof. dr Valentina Hamović, Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

Prof. dr Zorica Hadžić, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Dr Vesna Colić, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu

Prof. dr Snežana Šarančić Čutura, Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet u Somboru

Scroll to Top