dr Tijana Tropin

Rođena 1977. u Beogradu. Doktorirala na Filološkom fakultetu u Beogradu sa tezom „Teorijski aspekti prevođenja književnosti za decu sa stanovišta studija kulture“. Polje rada: književnost za decu, teorija i poetika prevođenja i fantastična književnost. Objavila monografije Motiv Arkadije u dečjoj književnosti (Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2006), Poetika prevođenja za decu (Institut za književnost i umetnost, 2022), i više desetina radova u periodici. Zajedno sa Stanislavom Barać uredila zbornik Časopisi za decu: jugoslovensko nasleđe (1918-1991) (Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2019) a zajedno s Bojanom Jovićem zbornik Marginalni i marginalizovani žanrovi u književnosti (Institut za književnost i umetnost, 2022). Prevodi sa nemačkog i engleskog. Zaposlena u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu u statusu višeg naučnog saradnika.

Kontakt: tijana@gmail.com

Scroll to Top